Animasyon

Animasyon nedir?

Reklam animasyonu izah etmeden önce animasyon nedir sorusuna yanıt aramak gerekir.  Latinceden gelen temel kökünü animatio ya da animalia’ya kadar uzatmak mümkündür. Kısaca yaşayan, hareket eden canlı şeklinde çevirebiliriz. Animal sözcüğü de buradan gelir. Bu kelime ile kastedilen ise çizgi karakterlerinden bir filminin hazırlanmasıdır. Animasyon ile nesneler hareket kabiliyeti kazanır ve tekrarlı figürlerle adeta bir film şeklinde izlenir. Elbette eskiden bunun hazırlanış süreci yoğun bir emek gerektirmekte idi. Ancak günümüzde bilgisayar desteği sayesinde emek faktörü daha çok programlar vasıtasıyla yapılırken, sonuçta filmin hazırlanması kurgusal açıdan sanatsal özellik taşır. Bu şekilde hazırlanan video kurguları çok değişik konseptler içerebilir. Gişe hasılatı kıran Hollywood yapımları olabileceği gibi, bir kamu spotu ya da herhangi bir ürünün veya işletmenin tanıtım filmi şeklinde de olabilir.

Animasyonun tarihi de ?ok eskilere uzan?r. D?nen ?arkl? oyuncaklardan b?y?l? fener, flip book, hareketli resim ?izimleri derken 1900 y?l?nda ilk ?izgi film ?retilmi?tir. G?n?m?zde geli?mi? bilgisayar deste?i ile art?k b?y?k reklam ajanslar?na b?y?k b?t?eler harcamadan reklam tan?t?m filmleri animasyon teknikleri ile haz?rlanabilmektedir. Dolay?s?yla haz?rlama s?reci sanatsal veya estetik duyguyu mutlaka bar?nd?r?r. Bir amac? veya hedef kitleye verilmek istenen mesaj? etkili bir ?ekilde aktarabilmektedir.

Reklam ve Whiteboard animasyonlar? nedir?

Diyelim ki yeni bir i? projesi haz?rlanacak ve bunun geni? kitlelere ula?t?r?lmas? gerekiyor. Projenin internet ve sosyal medyada h?zl? bir ?ekilde yayg?nla?mas?n?n ya da ulusal kanallarda bir tan?t?mla a??klanmas?n?n en kestirme yollar?ndan biri reklam animasyon hizmetinden yararlanmakt?r. Reklam animasyonuna tan?t?m animasyonu da denir. Projelerin tan?t?lmas?, ?r?nlerin 7/24 internet ortam?nda d?nyan?n her yerinden izlenebilmesinde reklam animasyonun katk?s? a?ikard?r. Bir di?er hizmet alan? da whiteborard ?al??malar?d?r. Whiteboard animasyon bir nevi k?sa tan?t?m filmi olup, bu k?sa zaman diliminde etkileyici bir animasyonla reklam yap?l?r.

Beyaz tahta denilen bu hizmet t?r?nde teslimat s?resiyse zaman dilimine g?re de?i?ir. ?rne?in 1 dakikal?k bir beyaz tahta animasyonu ortalama 2 g?nde teslim edilir. Elbette bu s?renin uzunlu?unu proje sahibinin istekleri de etkileyebilir. Ankara Manas reklam ajans?, animasyon konusunda hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

animasyon-manas-medya-produksyon-reklam-ajansi